v
 
Số lượt truy cập:
202514
 
Đang trực tuyến:
56
PHÒNG ĐÀO TẠO
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC

PHÒNG ĐÀO TẠO

I/ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo của trường, bao gồm: Kế hoạch, chương trình, tài liệu học, phương tiện giảng dạy và học tập, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như quy định của nhà trường đã ban hành. Tổ chức chỉ đạo, thực hiện theo dõi, giám sát công tác giảng dạy và học tập của các hệ đào tạo trong trường theo quy định.

II/ NHIỆM VỤ:

1. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của nhà trường về xác định mục tiêu đào tạo, quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở các ngành hoặc chuyên ngành mới; nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình, giáo trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo. Xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo theo năm, khoá học cho các đối tượng đào tạo và theo dõi thực hiện chương trình đào tạo. Hàng năm rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phù hợp với thực tế

2. Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định Hội đồng tuyển sinh hàng năm, Phối hợp với các bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức tuyển sinh.

3. Tổ chức thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình đào tạo, quản lý, theo dõi và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và thi cho học sinh các lớp (học trình, học phần môn học, thi tốt nghiệp);

4. Thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm tra trên tất cả các mặt hoạt động đào tạo của các khoa, tổ bộ môn, tổ chuyên môn, cán bộ giảng dạy (dạy và học lý thuyết, thực hành, lâm sàng)

5. Thực hiện các biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo theo quy định của Bộ, ngành và của nhà trường. Tổ chức, quản lý việc biên soạn, in ấn giáo trình, quản lý công tác giáo vụ (quản lý bài thi, điểm, biểu mẫu đào tạo, giờ giảng lý thuyết, thực hành, lâm sàng).

6. Thực hiện 3 công khai, thực hiện chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của trường. Tổ chức khai giảng, bế giảng, phát bằng tốt nghiệp cho học sinh. Thực hiện các báo cáo đào tạo theo yêu cầu của cấp trên.

7. Tổ chức thực hiện các biện pháp dạy và học tích cực, tổ chức hội thi, phân công dự giảng, bình giảng. Xây dựng kế hoạch, thực hiện thẩm định làm các thủ tục cần thiết để biên soạn giáo trình, giáo án, kế hoạch bài giảng. Tổ chức, thực hiện các hoạt động bồi dưỡng sư phạm, chuyên môn cho giáo viên.

8. Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến phục vụ ngành nghề. Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và báo cáo các thông tin khoa học mới trong nước và quốc tế cho cán bộ giáo viên, học sinh trong trường. Tổ chức thông qua đề cương, nghiệm thu đề tài, sáng kiến cải tiến đúng tiến độ. Duy trì sinh hoạt khoa học, sinh hoạt chuyên môn hàng tháng theo chủ đề. Xuất bản, phát hành các thông tin tư liệu khoa học, kỷ yếu khoa học, tập san trong trường.

9. Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện quy chế, quy định đối với giảng viên, giáo viên, học sinh những vấn đề liên quan đến công tác đào tạo. Lắng nghe ý kiến đề xuất của giáo viên và học sinh để tự hoàn thiện mọi hoạt động của phòng.

10. Phối hợp với các phòng chức năng trong việc thực hiện các chế độ chính sách, quy chế, quy định có liên quan đến dạy và học. Xây dựng định mức giờ giảng của giáo viên theo quy định, trình Hiệu trưởng phê duyệt ngay từ đầu năm học. Phối hợp với các khoa, bộ môn và tổ Kế toán giải quyết kịp thời các chế độ của giáo viên (chế độ giảng vượt giờ, tuyển sinh……), thanh toán giờ mời giảng đối với các giáo viên thỉnh giảng

11. Phòng đào tạo chủ trì, phối hợp các Khoa, Bộ môn xây dựng kế hoạch mời giảng của các Khoa, bộ môn. Các khoa, Bộ môn xây dựng, đề xuất và Phòng Đào tạo tổng hợp lập kế hoạch mời giảng cụ thể từng môn học cho toàn trường, trình Hiệu trưởng ký duyệt ngay từ đầu năm học. Hoàn chỉnh hồ sơ và trình ký duyệt danh sách giáo viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng

12. Chủ động nghiên cứu, đề xuất phối hợp mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị (các trường, các tổ chức chính trị xã hội, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật ...), tranh thủ sự hỗ trợ về các nguồn lực, tăng cường kết hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, tiếp thu những thông tin công nghệ mới, nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường.

13. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản, thiết bị, lưu trữ hồ sơ, sổ sách trong phạm vi phụ trách. Duy trì lịch giao ban hàng tháng.

III/ TỔ CHỨC:

1. Các bộ phận:

1.1. Kế hoạch đào tạo, Quản lý đào tạo, công tác tuyển sinh:

1.2. Giáo vụ - Giáo tài

1.3. Nghiên cứu khoa học - Hợp tác Quốc tế.

1.4. Giám sát, thanh tra, kiểm tra

2. Lãnh đạo: Trưởng phòng và 1-2 Phó phòng

IV/ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO:

Hiệu trưởng ủy nhiệm cho Trưởng Phòng Đào tạo tham dự  họp giao ban với các phòng, khoa, tổ bộ môn, giáo viên chủ nhiệm hàng tuần, tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu, đồng thời tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo trong toàn trường

Trưởng phòng Đào tạo có trách nhiệm phân công cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn từng viên chức trong phòng phù hợp với công việc. Tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của phòng đạt chất lượng cao nhất và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi mặt hoạt động của phòng.

Chủ trì giao ban phòng hàng ngày và tham dự giao ban với các Khoa, Bộ môn  khi cần thiết.

Dự các buổi giao ban Trường; các hội thảo khoa học. Ghi chép biên bản họp trường về các lĩnh vực chuyên môn đào tạo.

Bố trí, phân công cán bộ viên chức, giáo viên trong trường để tổ chức thực hiện các kỳ thi hết môn, học kỳ, tốt nghiệp.

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, Quy chế chuyên môn. Đánh giá hoạt động chuyên môn của các Khoa, Bộ môn trong trường để trình Hiệu trưởng.

Nhận xét về tinh thần thái độ trách nhiệm, khả năng công tác của các thành viên trong phòng để trình Hiệu trưởng xem xét, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng và kỷ luật.

Tham gia các hội đồng theo qui định của Nhà nước và sự phân công của Hiệu trưởng.

Ký các giấy tờ văn bản theo quy định và theo sự phân công ủy nhiệm của Hiệu trưởng.

 

Thành phố Buôn ma thuột
28oC
Độ ẩm: 89%C
Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẮK LẮK
Địa chỉ : 32 Y Ngông - Phường Tân Tiến - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại - Fax: 0500.860618. Email : trungcapytedaklak@gmail.com
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ Thông tin - Viễn thông Đắk Lắk. Điện thoại : 05003845678